Privacy Policy

Privacy policy

Auto Poeliejoe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om bestellingen snel en gemakkelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Onze site is geheel SSL beveiligd voor uw veiligheid. In het kader van de privacywet algemene verordening gegevensbescherming AGDR heeft u het recht uw geregistreerde gegevens op te vragen, te laten corrigeren of zelfs vergeten te worden. Mocht u hier gebruik van willen maken kunt u ons hiertoe contact met ons opnemen en zullen wij u binnen 5 werkdagen uw geregistreerde gegevens verstrekken of een bevestiging sturen dat uw digitale persoonsgegevens verwijderd zijn.

Auto Poeliejoe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • autopoeliejoe.nl
 • Hortsedijk 106
 • 5708 HE
 • Stiphout
 • 0492 320757
 • info@autopoeliejoe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Auto Poeliejoe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die de klant actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over de activiteiten op de website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autopoeliejoe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Auto Poeliejoe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Telefonisch of e-mail contact
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Afleveren van goederen en diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Auto Poeliejoe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Auto Poeliejoe) tussen zit.

Auto Poeliejoe verkoopt uw gegevens niet.

Auto Poeliejoe zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen welke direct betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waar blijven uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden op de volgende plaatsen opgeslagen,

 • Onze server database en mailserver incl. back-up.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
NAW-gegevens 6 maanden Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens
Contactgegevens 6 maanden Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens

 

E-mails 6 maanden Vrijstellingsbesluit wet Bescherming Persoonsgegevens

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw internetbrowser worden opgeslagen op uw computer. Auto Poeliejoe gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en om bijvoorbeeld uw winkelmandje te onthouden. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze webwinkel en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Auto Poeliejoe geen cookies ontvangt. Dit heeft geen invloed op functionaliteit van onze webwinkel.

Onze lijst met cookies:

Naam Functionaliteit Verloop
_ga Voor het identificeren van unieke bezoekers. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
__utma Voor het identificeren van unieke bezoekers. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
__utma Voor het identificeren van unieke bezoekers. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken
__utmc Voor het bepalen van de bezoekerssessie.  na bezoek
__utmz Voor het volgen van verkeersbronnen en navigatie 6 maanden vanaf zetten of bijwerken
___utmv Voor het bewaren van aangepaste variabelen. 2 jaar vanaf zetten of bijwerken

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen            

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Auto Poeliejoe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autopoeliejoe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Auto Poeliejoe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Auto Poeliejoe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@autopoeliejoe.nl

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Auto Poeliejoe, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.